Bernard MANCIET

.

Cet après-midi là, nous avons constaté un calme brusque. Les insectes ne vibraient plus. Il languissait une fadeur de temps venu des montagnes. Nos sèves avaient pris une lenteur d'automne. Vers la mer, de longues couches de nuages se superposaient, plus ou moins opaques. Depuis assez longtemps, nous ne parlions plus tous seuls. Écoutions-nous, même ? Oui, sans doute, puisque la rumeur grégorienne des racines, montait, et inondait l'herbe. Puis, au-dessus, un blaisement continu la haussait, sulfurisée. Au-dessus encore, mais plus élastique, en soprano, une vigne de chant, souple comme les lignes des dunes, toujours relancée et régressée, éternisait des racines aériennes. Depuis longtemps, nous ne parlions plus qu'au point mort.

.

.

.

.

.

.

Quiddu dopumeziornu, emu rimarcatu un calmu impruvisu. L'insetti ùn stridaiani più. S'allintia una tepidezza di tempu vinutu da i muntagni. À u nosciu suchju l'era vinutu una lintara di vaghjimu. Versu u mari, sciappi longhi di nivuli si puniani, più o menu spissi. Da po' un certu tempu, ùn parlaiami più da par no. È ancu, pustiaimi ? Soca, iè, vistu chì u rumori grigurianu di i radichi cuddaia, sin'à bagnà l'arba. È po, da supra, una scunsunatura cuntinua l'alzaia, inzulfurizata. Torra da supra, ma più sciolta, in soprano, una vigna di cantu, lena com'è i ligni 'lli duni, sempri rilanciata è rigridita, eternizaia certi radichi d'alturi. Da po un tempu, ùn parlaiami più ch'e à u puntu mortu.

.

.

.

In --- L'Eau Mate --- ed. L'Escampette --- 2007

.

.

trad. Stefanu Cesari

.