Hélène SANGUINETTI« Après le pont dessous l’eau, après les pierres, c’est jusqu’où j’irai au milieu de la vie, en cet état d’appelant et meneur de mule. »« Si me veut le courant, si me veulent les pierres » ce qu’il ajouta sur l’instant, Chenille passe où passe grand Vouloir, ainsi.Puis, laissant mains et jambes aux griffes sous les herbes : « si je suis chanteur et conteur, les cailloux qui tirent la peau des pieds, avaleront ma langue »Car toujours : l’estropié.Cruels, qui êtes-vous plus que vous qui peut l’être, Et debout sur le char son profil – le recourbé des cils – ses pommettes – attirent le soleil qui passe sur ce monde, Et ce monde cruel respire, laisse son tablier au clou, une tresse sur son épaule, laisse pleuvoir et mourir« Dopu à u ponti da suttu l’acqua, dopu à i petri, sin’à duva andaraghju à mità di a vita, in ‘ssu statu di chjamanti è di mulateri. »« S’iddu mi voli u currenti, s’iddi mi volini i petri » ciò ch’iddu aghjusteti in l’istanti, passa Tampa induva passa grandi Vulintà, cussìÈ po, lachendu mani è ghjambi à i sgrinfia sutt’à l’arbi : « s’e socu cantadori è cuntadori, i pitràculi chì tirani a corna ‘lli peda, s’ingutarani a me lingua »Chì sempri : u stroppiu.Crudeli, qual’seti di più che vo qual’ po essa, è rittu in u carrozzu u so prufilu - a curva ‘lli cidda – i maschetti – attìrani u soli chì passa nant’à ‘ssu mondu, E ‘ssu mondu crudeli rispira, laca u so scusali à u chjodu, una triccia nant’à a spadda, laca piova, laca mora
in --- Le Héros --- ed. Flammarion Poésie --- 2008trad. Stefanu Cesari

...
...