Jean François AGOSTINI

.

.

Alignement 1

.

.

C’est

------ d’abord un fin bandeau d’embruns -- -- -- -- Un pay

sage sans haut ni bas --- --- -- --- --- --- juste traversé par

ce que tu voudras y voir --- --- -- -- --- --- Le rectangle o

cré -- -- --- reflète la lumière oblique --- --- ---- Opus in

certum -- -- -- -- -- -- tu ne sens pas la ferraille du vent

.

.

.

.

.

.

Allignamentu 1

.

.

------ primamenti un velu d'aria marina --------- Un paì

saghju senza 'nsù nè 'nghjò ------- travirsatu ghjustu da

ciò chì ti pararà di vedaci --------------- u rittàngulu d'ò

cra ------ispiriighja a luci à manca ------------- Opus in

certum ------------- ùn senti micca a farraglia 'llu ventu

.

.

.

.

Alignement 2

.

.

C’est

---------------------- l’extrémité crucifère d’une plante

à sept têtes ------ La ----- longue attente de sa hampe

florale ------------------ se nourrit aux écumes de l’est

Le corps pétrifié subit ------------- les paquets de gris

avant totale immersion ------------ son assouvissance

.

.

.

.

.

.

Allignamentu 2

.

.

---------------------- a stremità crucìfera d'una pianta

à setti capa ------- A ------ longa 'spittera di la so asta

flurali ------------------ si nutrisci à a sciuma à livanti

U corpu stantaratu subbisci -------- manzi di grisgiu

nanz' à a 'mmirsioni tutali ----------- a so culmatura

.

.

.

.

in --- C'est Ou --- éditions Les Presses Littéraires / Jerome Fricker --- 2011

.

.

.

illustrations Jean François Agostini ©

.

.