Eau Secrète

(pour mon père)

Repose toi un peu
dors
abandonne
l'ancre au fond de cette eau que tu croyais
morte
et dérive
à tout perdre

Rivière, origine, cet oeil ouvert
t'a toujours
reconnu

Va
Va, deviens l'eau secrète d'une autre vie
qui jaillit


(pà u me babbu)

LENA

riposati un pocu
dormi
lenta l'ancura 'n u fondu di ss'acqua
chi tu cridii morta
è vaga
à perda puri tuttu

a fonti 'lla vadina hè un ochji sempri
apartu
chi t'ha cunnisciutu

va puri va
à duvintà lena
d'un antra vita
un buddaru di vita

puesia corsa poesie corse poesia corsa