Fandonia

...
Calori supranaturali

un stolu di fandonia

si sfaci 'n a favugna

l'arcu elettricu di u linguaghju

sospesu

pustià a traccia di l'innuminà


chaleur surnaturelle


un cortège de fantômes


se défait dans la brumel'arc électrique du langagesuspenduêtre attentif à la trace


de l'innommé


Stefanu Cesari D.R.
technorati tags:
del.icio.us tags: